HORAS/ DIAS

 

A B C D E F
8:40-10:00 Spanish

 

Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish
9:00

Technology

9:15

PE

10:00-10:15 Recess Recess Recess Recess Recess Recess
10:15-11:30 English English English Art English English
English
11:30-12:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12:15-1:30 Maths Maths Maths

 

Maths Maths Maths
12:45

Library

1:30-1:45 Recess Recess Recess Recess Recess Recess
1:45-3:15 Music PYP PYP PE Music PYP
2:30

PYP

2:30

PYP

2:30

PYP

 

 

 

 

HOMEWORK

FOLDER